Former MSc. students:

  1. Shahab Shams
  2. Maryam Ghareghani
  3. Mahboubeh Askari Rad
  4. Aslan Mehrabi
  5. Amir Najafi
  6. Mahsa Mohammadi
  7. Hadi Gharibi